Strikes

Strikes Bowling Lanes, 954 Pyramid Blvd, Hamilton Ohio

Back for some summer fun!